فتنه 88 تنها آن چیزی نبود که توی خیابان به وسیله تعدادی آدم دیده شد، ریشه دار بود ، یک بیماری درست کرده و زمینه ها و مقدمات فراوانی برایش چیده بودند،  کارهای بزرگی شده بود و اهداف خطرناکی داشتند؛ که با این برخوردهای گوناگون سیاسی و امنیتی، حل نمی شد؛ یک حرکت عظیم مردمی لازم داشت؛ که این حرکت، حرکت 9 دی بود که مردم آمدند و بساط فتنه و فتنه گران را در هم پیچیدند. (مقام معظم رهبری)

برچسب ها :
9 ,  9 دی ,  دی ,  حماسه ,  حماسه نه دی ,  فتنه 88 ,  9 dey , 

موضوع :
سیاسی ,