در قضیـه 9 دی سـال 88 یـک نکتـه اساسی وجـود دارد و آن نـکته بـر می گردد بـه هـویـت و مـاهیت انقلاب. یعنی همان روحی که حاکم بود بر اصل انقلاب مـا و حضور عظیم بی نظیـر تاریـخی در سال 57 - در 9 دی این روح به شکل بارزی نشان داده شد - به طوری که جای انکار و تردید و تأمل را برای هیچکس از بدخواهان، دوستان، دشمنان و دیگران باقی نگذاشت.
(مقام معظم رهبری 21/9/1390)


برچسب ها :
9 دی ,  9 ,  دی ,  حماسه ,  حماسه 9 دی , 

موضوع :
سیاسی ,