دوستان شیرازی که وقت میکنن حتما جمعه 29 فروردین تشریف ببرن به دارالرحمه شیراز قطعه شهدای گمنام و در این بهشت سرمست بشن از بوی گل های بهشتی.
از همه دوستان التماس دعا، سر قبر بی نشان های پرآوازه یادی هم از من حقیر کنید.

درد دل: محبوب من! از تو می خواهم نه مثل مختار بعد از واقعه، نه مثل حر در میان واقعه، که مثل عباس در تمام واقعه، یار و یاور و شهید راه کسی باشم که به انتظارش ایستاده ام.